DateBace Error: Can not connect MySQL Server

Mysql error description: Connection refused
Mysql error number: 2002
Date: 2016-08-27 @ 05:06
Query:
Script: http://www.tourochina.com/linesarea/73/14-day-tour-Beijing-Mt.Yellow-Suzhou-Zhou-Village-Xian-Hangzhou